close
loading

Regulamin sklepu internetowego www.skleplaparoskopowy.pl

 

§1. Definicje


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.skleplaparoskopowy.pl;

Sklep internetowy (dalej Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.skleplaparoskopowy.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polski, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Sklep laparoskopowy Piotr Biedrzycki  – podmiot prowadzący serwis internetowy www.skleplaparoskopowy.pl z siedzibą w 02-495 Warszawa, ul. Michałowicza 92A,  tel. 22 867 03 68, fax 22 867 03 68, numer konta bankowego w: PKO BP 54 1020 1055 0000 9202 0021 5400;

Towar – narzędzia, urządzenia, sprzęt i akcesoria do operacji laparoskopowych prezentowane w Sklepie;

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sklepem a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego www.skleplaparoskopowy.pl;

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, liczbę i cenę Towaru.

 

§2. Postanowienia ogólne

 

Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu dostępnego pod adresem www.skleplaparoskopowy.pl.

Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w przepisie art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Sklep, działający pod adresem internetowym www.skleplaparoskopowy.pl prowadzony jest przez firmę Sklep laparoskopowy Piotr Biedrzycki z siedzibą w Warszawie przy ul. Michałowicza 92A.

Regulamin określa w szczególności:

- zasady realizowania sprzedaży narzędzi, urządzeń, sprzętu i akcesoriów do operacji laparoskopowych, będących w ofercie Sklepu, za pośrednictwem strony internetowej www.skleplaparoskopowy.pl;

- warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu;

- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu.

 

Prawidłowe korzystanie ze Sklepu wymaga posiadania przez Klienta:

- dostępu do Internetu;

- poprawie skonfigurowanej przeglądarki internetowej z włączonym JavaScript oraz akceptującej pliki typu Cookies.

W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.skleplaparoskopowy.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Informacje o Towarach podane na stronach Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży, w rozumieniu przepisu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

§3. Zasady korzystania ze Sklepu

 

W Sklepie, Klienci dokonują zakupu narzędzi, sprzętu i akcesoriów do operacji laparoskopowych tylko i wyłącznie poprzez stronę internetową www.skleplaparoskopowy.pl.

Złożenie Zamówienia oznacza akceptację przez Klienta postanowień Regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia Zamówienia.

Firma Sklep laparoskopowy Piotr Biedrzycki zastrzega sobie prawo do wycofania określonych narzędzi, sprzętu i akcesoriów do operacji laparoskopowych z oferty Sklepu w każdej chwili.

Firma Sklep laparoskopowy Piotr Biedrzycki może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

- podał na Zamówieniu dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

- dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu;

- dopuścił się innych zachowań, które zostały uznane przez firmę Sklep laparoskopowy Piotr Biedrzycki za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, lub godzące w dobre imię firmy Sklep laparoskopowy Piotr Biedrzycki.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnego Zamówienia bez uprzedniej zgody firmy Sklep laparoskopowy Piotr Biedrzycki. Za udzielenie zgody uznaje się realizację Zamówienia przez Sklep, w przypadku jego powtórnego złożenia.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

- nie dostarczania i nie przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

- korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

- niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu nie zamówionej informacji handlowej (spam);

- korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla firmy Sklep laparoskopowy Piotr Biedrzycki;

- korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

- korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

 

§ 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.skleplaparoskopowy.pl, dokonać wyboru Towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie i złożyć Zamówienie.

Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

- przedmiotu Zamówienia;

- jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują);

- wybranej metody płatności,

- wybranego sposobu dostawy,

- termin dostawy.

W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz wybór pozycji „Złóż zamówienie”.

Jeżeli podane przez Klienta dane są niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, Zamówienie nie zostanie zrealizowane, o czym Klient zostanie poinformowany na podany przez siebie adres e-mail.

Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z firmą Sklep laparoskopowy Piotr Biedrzycki  Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sklep w formie automatycznie wysyłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Klienta listu elektronicznego zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

Umowę sprzedaży poczytuje się za zawartą z momentem akceptacji przez Klienta wybranego Zamówienia poprzez wybór oświadczenia „Złóż zamówienie”.

Warunkiem realizacji złożonego Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie i wysłanie przez Klienta elektronicznego formularza Zamówienia na adres Sklepu oraz dostępność określonych narzędzi, sprzętu i akcesoriów do operacji laparoskopowych w ofercie Sklepu.

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem, w przypadku Klientów spoza Rzeczypospolitej Polskiej umowa zawierana jest w języku angielskim.

Narzędzia, sprzęt i akcesoria do operacji laparoskopowych prezentowane w Sklepie wysyłane są w formie paczek na adres wskazany przez Klienta.

Zamówienia Klientów w Sklepie przyjmowane są przez Internet, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia realizowane są w dni powszednie, codziennie w godzinach 8:00-16:00. Zamówienia Klientów złożone w dni robocze po godzinie 16.00 oraz w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym następnym dniu roboczym Sklepu.

 

§ 5. Dostawa

 

Dostawa Towarów dokonywana jest tylko na teren Rzeczypospolitej Polskiej pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przy pomocy firmy kurierskiej. Koszty dostawy wynoszą:

- 20,00 zł brutto ( w tym 23%VAT ) – przedpłata przelewem na konto

Szczegółowe koszty związane z dostawą zostaną każdorazowo wskazane w trakcie składania Zamówienia.

Czas realizacji złożonego Zamówienia zostaje każdorazowo potwierdzony w treści maila, zgodnie z formułą: „Termin dostawy – wysyłka w ciągu 2 dni roboczych. W przypadku braku towaru w magazynie poinformujemy o tym Państwa niezwłocznie”.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez wydrukowanie Klientowi i dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia specyfikacji Zamówienia oraz paragonu lub Faktury VAT.

 

§ 6. Ceny i metody płatności

 

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

Klient ma obowiązek uiszczenia zapłaty za zamówione Towary:

- przelewem w formie przedpłaty na numer rachunku bankowego PKO BP 54 1020 1055 0000 9202 0021 5400;
Klient zobowiązany jest na formularzu przelewu bankowego wskazać numer Zamówienia.

 

§7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie, w terminie 10 dni poprzez skontaktowanie się z Działem obsługi klienta pod numerem telefonu 22 867 03 68 lub pod adresem e-mail: info@skleplaparoskopowy.pl lub wysyłając je w formie listu na adres Sklepu podany w niniejszym Regulaminie.

Zwrot Towaru zostanie pisemnie poświadczony przez Sklep co wiąże się z korektą wystawionej faktury VAT.

Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym i nienaruszonym. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni, na adres: Sklep laparoskopowy Piotr Biedrzycki 02-495 Warszawa, ul. Michałowicza 92A.

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

 

§ 8. Reklamacje dotyczące Towarów

 

Firma Sklep laparoskopowy Piotr Biedrzycki, jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować pod numer telefonu: 22 867 03 68 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: info@skleplaparoskopowy.pl, lub listem poleconym.

Firma Sklep laparoskopowy Piotr Biedrzycki zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

W przypadku reklamacji Towaru, sprawy techniczne Sklep konsultuje z producentem danego Towaru, co może mieć wpływ na przedłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji.

Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

 

§ 9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

Firma Sklep laparoskopowy Piotr Biedrzycki podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firma Sklep laparoskopowy Piotr Biedrzycki o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Sklep laparoskopowy Piotr Biedrzycki, 02-495 Warszawa, ul. Michałowicza 92A , mailowo pod adres info@skleplaparoskopowy.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 22 867 03 68.

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

Sklep laparoskopowy Piotr Biedrzycki zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

  

§.10 Postanowienia końcowe

 

Wszelkie znaki towarowe, logo, obrazki oraz opisy Towarów znajdujące się na stronie internetowej www.skleplaparoskopowy.pl stanowią własność firmy Sklep laparoskopowy Piotr Biedrzycki, chyba że ustalono odmiennie w umowach szczególnych i są chronione Prawem autorskim.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem,a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

Copyright © 2018 Sklep laparoskopowy Piotr Biedrzycki - Wszystkie prawa zastrzeżone.

O naszej firmie

 

Oferujemy od 8 lat tanie i dobre narzędzia laparoskopowe. Przed zakupem udostępniamy narzędzia do wypróbowania na bloku operacyjnym. Mamy wielu zadowolonych użytkowników w całej Polsce. Wielokrotnie kierownicy bloków operacyjnych zdecydowali się zakupić kompletne zestawy narzędzi laparoskopowych. Zapraszamy do kontaktu i zakupu narzędzi laparoskopowych z naszej oferty.

Nazwa firmy:

 

Sklep laparoskopowy Piotr Biedrzycki

ul. Michałowicza 92A 

02-495 Warszawa

telefon: 22 867 03 68

info@skleplaparoskopowy.pl

Powered by: www.cdx.pl